برنامه‌

چهارشنبه‌ها: ۱۷ تا ۱۸، سخنرانی یا مشاهده‌ی فیلم سخنرانی

چهارشنبه‌ها: ۱۶ تا ۱۷، مطالعه‌ی گروهی (موضوع: میدان‌های ارزیابی در جبر و نظریه‌ی مدل)

هر روز: ۱۵.۳۰ تا ۱۶.۳۰، جلسات تحقیقاتی


سخنرانی‌های پیش‌رو

مطالعه‌ی گروهی مقاله‌ی A Tame Cantor Set, Philipp Hieronymi.

همچنین مشاهده‌ی ادامه‌ی فیلم سخنرانی پیلا از دانشگاه آکسفورد O-minimality and Ax-Schanuel properties

سخنرانی‌های پیشین

چهارشنبه، ۲۳ آبان: سخنرانی آقای نیک‌آبادی، دانشگاه صنعتی اصفهان، مساله‌های P و NP

پنج‌شنبه، ۱۷ آبان: مطالعه‌ی گروهی مقاله‌ی A Tame Cantor Set, Philipp Hieronymi

و همچنین مشاهده‌ی فیلم سخنرانی پیلا از دانشگاه آکسفورد، O-minimality and Ax-Schanuel properties

یک‌شنبه، ۴ شهریور: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مریم واحدیون تحت عنوان درون‌یابی در حساب‌های رشته‌های تودرتو برای منطق وجهی

چهارشنبه، ۶ تیر: مشاهده فیلم سخنرانی وَن‌دِن‌دریز، دانشگاه ایلینوی، Abraham Robinson's legacy in model theory and its applications

چهارشنبه، ۳۰ خرداد: مشاهده فیلم سخنرانی هراشوفسکی، دانشگاه عبری اورشلیم، Specialization of difference equations in positive characteristic

سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم سمیرا طیبی تحت عنوان منطقِ شناختیِ دینامیکِ شهودی

چهار‌شنبه، ۱۹ اسفند: سخنرانی خانم سمیرا طیبی، دانشگاه صنعتی اصفهان، منطقِ شناختیِ دینامیکِ شهودی

چهار‌شنبه، ۱۹ اسفند و ۹ خرداد: مشاهده فیلم سخنرانی فرانسیسکا یانکه، دانشگاه مونستر آلمان، NIP Henselian fields

۲۳ و ۳۰ فروردین: فیلم سخنرانی جاناتان پیلا، دانشگاه آکسفورد، O-minimality and Diophantine geomety

۲۳ اسفند: فیلم سخنرانی الکس ویلکی، دانشگاه منچستر، The method of o-minimality

۹ اسفند، ۲۶ و ۱۹ بهمن: فیلم سخنرانی فیلیپ هیرونیمی، دانشگاه ایلینوی، Tame Geometry: A tale of two spirals

دوشنبه ۳۰ بهمن: ساعت ۱۵، سخنرانی محسن خانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اثباتی نظریه مدلی برای قضیه‌ی گابریلف

۷ دی، ۳۰ و ۲۳ آذر: فیلم سخنرانی جمشید درخشان، دانشگاه آکسفورد، Model Theory, p-adic Integration, and Applications to Algebra and Number Theory


پیوندهای مفید:

صفحه‌ی درس منطق و نظریه مجموعه‌ها نیمسال اول ۹۷-۹۸

صفحه‌ی درس مبانی ریاضی، نیمسال دوم ۹۶-۹۷