برنامه‌ی هفتگی

پنج‌شنبه‌ها: ۱۰ تا ۱۱، مطالعه‌ی گروهی میدان‌های ارزیابی


سخنرانی‌های پیش‌رو

یک‌شنبه، ۷ آذرماه ۱۴۰۰، وبینار آقای افشین زارعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختار جمعی اعداد طبیعی با یک دنباله‌ی بیتی

سخنرانی‌های پیشین

دوشنبه، ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰، سخنرانی برخط آقای دکتر محسن خانی در انجمن منطق ایران،

ساختار جمعی اعداد طبیعی به همراه یک دنباله‌ی بیتی

مدرسه‌ی تابستانی درسهائی درباره‌ی مجموعه‌های شبه‌جبری و زیرتحلیلی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شروع از ۲۰ تیر ۹۸

لینک ثبت‌نام و وبسایت فیلم‌ها

دوشنبه، ۲ دی: سخنرانی آقای دکتر خانی،دانشگاه صنعتی اصفهان، قضایای تمامیت و ناتمامیت گودل

سه‌شنبه، ۲۲ مرداد: سخنرانی آقای افشین زارعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، برخی توسیع‌های تصمیم‌پذیر ساختار جمعی اعداد حقیقی

دوشنبه، ۱۴ مرداد ۹۸: سخنرانی خانم گلنوش خرسندی، کاربرد قضیه‌ی رمزی و دنباله‌های بازنشناختنی

دوشنبه، ۷ مرداد ۹۸: سخنرانی خانم گلنوش خرسندی، دانشگاه صنعتی اصفهان، قضیه‌ی رمزی

چهارشنبه، ۲۸ فروردین و ۴ اردیبهشت: مشاهده فیلم سخنرانی انوج دَوار، موسسه سیمون، نظریه مدل متناهی و الگوریتمی

پنج‌شنبه، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ بهمن، ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت و چهارشنبه، ۲۲ خرداد: سخنرانی آقای محمد معارفی، میدان‌های ارزیابی

پنج‌شنبه، ۶ دی: سخنرانی آقای علی ولی‌زاده، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) شاخه‌ی اصفهان، نتایجی در ساختارهای هراشوفسکی

پنج‌شنبه، ۲۹ آذر: سخنرانی آقای افشین زارعی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) شاخه‌ی اصفهان، بررسی تصمیم‌پذیری بسط‌های ساختار اعداد حقیقی

پنجشنبه، ۲۲ آذر: سخنرانی آقای دکتر خانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) شاخه‌ی اصفهان، ایجاد عدم استقلال به‌وسیله‌ی ساختمان‌های هراشوفسکی

چهارشنبه، ۲۳ و ۳۰ آبان و ۲۱ آذر: سخنرانی آقای نیک‌آبادی، دانشگاه صنعتی اصفهان، مساله‌های P و NP

پنج‌شنبه، ۱۷ آبان: مطالعه‌ی گروهی مقاله‌ی A Tame Cantor Set, Philipp Hieronymi

و همچنین مشاهده‌ی فیلم سخنرانی پیلا از دانشگاه آکسفورد، O-minimality and Ax-Schanuel properties

یک‌شنبه، ۴ شهریور: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مریم واحدیون تحت عنوان درون‌یابی در حساب‌های رشته‌های تودرتو برای منطق وجهی

چهارشنبه، ۶ تیر: مشاهده فیلم سخنرانی وَن‌دِن‌دریز، دانشگاه ایلینوی، Abraham Robinson's legacy in model theory and its applications

چهارشنبه، ۳۰ خرداد: مشاهده فیلم سخنرانی هراشوفسکی، دانشگاه عبری اورشلیم، Specialization of difference equations in positive characteristic

سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم سمیرا طیبی تحت عنوان منطقِ شناختیِ دینامیکِ شهودی

چهار‌شنبه، ۱۹ اسفند: سخنرانی خانم سمیرا طیبی، دانشگاه صنعتی اصفهان، منطقِ شناختیِ دینامیکِ شهودی

چهار‌شنبه، ۱۹ اسفند و ۹ خرداد: مشاهده فیلم سخنرانی فرانسیسکا یانکه، دانشگاه مونستر آلمان، NIP Henselian fields

۲۳ و ۳۰ فروردین: فیلم سخنرانی جاناتان پیلا، دانشگاه آکسفورد، O-minimality and Diophantine geomety

۲۳ اسفند: فیلم سخنرانی الکس ویلکی، دانشگاه منچستر، The method of o-minimality

۹ اسفند، ۲۶ و ۱۹ بهمن: فیلم سخنرانی فیلیپ هیرونیمی، دانشگاه ایلینوی، Tame Geometry: A tale of two spirals

دوشنبه ۳۰ بهمن: ساعت ۱۵، سخنرانی محسن خانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اثباتی نظریه مدلی برای قضیه‌ی گابریلف

۷ دی، ۳۰ و ۲۳ آذر: فیلم سخنرانی جمشید درخشان، دانشگاه آکسفورد، Model Theory, p-adic Integration, and Applications to Algebra and Number Theory


مطالعه‌ی گروهی پیشین:

۱) مقاله‌ی Wild theories with o-minimal open core, Philipp Hieronymi, Travis Nell and Erik Walsberg.

۲)مقاله‌ی Logic and p-recognizable sets of integers, Veronique Bruyere, Georges Hansel, Christian Michaux, and Roger Villemaire.

۳)مقاله‌ی There are no intermediate structures between the group of integers and Presburger arithmetic, Gabriel conant.

۴)مقاله‌ی Stability and sparsity in sets of natural numbers, Gabriel Conant.

۵) مقاله‌ی Decidability and classificaton of the theory of integers with primes, Itay Kaplan and Saharon Shelah.


پیوندهای مفید:

صفحه‌ی فیلم‌های درس نظریه‌ی مدل‌ها در آپارات (این کلاس‌ها به صورت مشترک توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و IPM در نیمسال اول ۹۹-۰۰ برگزار شده است.

صفحه‌ی فیلم‌های درس مبانی ریاضی در آپارات، نیمسال اول ۰۰-۹۹

صفحه‌ی درس منطق ریاضی و نظریه‌ی گالوا، نیمسال دوم ۹۸-۹۹

صفحه‌ی درس منطق پیشرفته، نیمسال اول ۹۹-۹۸

صفحه‌ی درس مبانی ریاضی، نیمسال اول ۹۹-۹۸

صفحه‌ی مدرسه‌ی تابستانی درسهائی درباره‌ی مجموعه‌های شبه‌جبری و زیرتحلیلی، دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه ویدیوهای کلاس

صفحه‌ی درس مباحثی در منطق، نیمسال دوم ۹۷-۹۸

صفحه‌ی درس مبانی ریاضی، نیمسال دوم ۹۷-۹۸

صفحه‌ی درس منطق و نظریه مجموعه‌ها نیمسال اول ۹۷-۹۸

صفحه‌ی درس مبانی ریاضی، نیمسال دوم ۹۶-۹۷